Historia

Data powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójtowej jest słabo udokumentowana. Opiera się na relacji Stanisława Czeluśniaka, który podał, że Straż Pożarną w Wójtowej założył ksiądz ekspozyt parafii Lipińskiej Wojciech Szmyd w roku 1892. Za faktem tym przemawiałoby istnienie sprzętu przeciw pożarowego daleko wcześniej od założenia i zarejestrowania regularnej jednostki OSP.W dokumentacji straży znajduje się też oświadczenie pani Anieli Czeluśniak urodzonej w 1903 roku, która twierdzi, że kiedy w roku 1918 u mieszkańca wsi Wójtowa-Jana Krygowskiego(Cytka) palił się dom od pioruna, to do pożaru przyjechała Wójtowska straż z ręczną sikawką przywieziona na wozie z zaprzęgiem konnym i pompowała wodę z pobliskiego stawu do gaszenia palącego się domu. Również w 1920 roku u jej sąsiada Trzaskosia Wojciecha(Franca) paliła się od pioruna stodoła, wówczas do gaszenia też przyjechała Wójtowska straż. Obydwa budynki kryte były słomianą strzechą. Pani Aniela twierdzi, że koła do strażackiego wozu remontował kowal z Wójtowej-Antoni Kosiński.

W dniu 6 stycznia 1980r. zostało spisane oświadczenie opieczętowane pieczęcią Urzędu Gminy w Lipinkach i podpisane przez pięciu żyjących jeszcze założycieli, którzy stwierdzili, że straż w Wójtowej została założona w 1930 roku. Pompa ręczna na wozie konnym czterokołowym, cztery odcinki węża tłocznego i prądownica były jednak we wsi wcześniej, lecz nie wiadomo, kto i kiedy ów sprzęt zakupił.

Założona jednostka OSP w 1930 roku została zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w wydziale spraw politycznych pod numerem 681 przez kierownika oddziału pana Wolanieckiego. Na statucie stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej oprócz pieczęci urzędowych i podpisu znajduje się piętnaście własnoręcznych podpisów członków założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójtowej, które widnieją na tablicy ufundowanej na uroczystość 75-lecia założenia Straży.

W roku 1931 Uchwałą Rady Gminy w Lipinkach -Kółko Rolnicze nabyło po zniżonej cenie (10zł za kubik) drzewo w lesie gromadzkim budując z niego Dom Ludowy, w którym wydzielone zostało jedno pomieszczenie o wymiarach 5x6m, na przechowywanie sprzętu ppoż. Stało się to na wniosek Prezesa Kółka Rolniczego ówczesnego organisty p. Franciszka Pyzika.

Strażacy oprócz działalności przeciwpożarowej zajmowali się również działalnością kulturalną wystawiając różne przedstawienia między innymi „Złoty Pierścionek” czy „Zemsta Cygana”, z których zdjęcia są zamieszczone w kronice. W okresie okupacji działalność Straży była utrudniona, nawet posiadany sprzęt został zabrany do pompowania wody z potoka do wojskowej łażni.

Po wyzwoleniu naszej wioski 15 stycznia 1945 roku straż na nowo zaczęła rozwijać swoją działalność zrzeszać nowych członków- jednym z nich był Franciszek Czeluśniak, który pełnił funkcję komendanta od 1947 do 1993 roku, kiedy to śmierć wyrwała go z naszych szeregów.

Kiedy Wójtowa w 1948 roku jako pierwsza wioska w Gminie Lipinki wykonała plan wpłat ubezpieczeniowych, Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Rzeszowie ufundował w nagrodę pompę „M200”, która zastąpiła wysłużoną od lat sikawkę ręczną.

Wówczas wykonano nowy wóz konny do przewozu tej pompy i sprzętu ppoż. Strażacy stawiają sobie nowe zadanie, czynią starania o budowę większej remizy. Władze Gminy widząc zaangażowanie strażaków przydzielają 10 tysięcy cegły palonej. Zarząd OSP nie mając dużych środków decyduje się na dobudowanie do Domu Ludowego pomieszczenia o wymiarach 6x10m. Członkowie straży budują remizę w czynie społecznym.

Władze Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach widząc zaangażowanie strażaków w pracę na rzecz ochrony ppoż. i troskę o sprzęt przydzielają jednostce nową motopompę „M800” z kompletnym wyposażeniem o wartości 18,205zł. Przekazanie tego sprzętu dokonał Komendant Powiatowy Władysław Bajorek w dniu 14-go listopada 1956 roku. Nowy rozdział OSP w Wójtowej otwiera się 11-go listopada 1973 roku.

W tym dniu Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gorlicach rozkazem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie przekazała samochód pożarniczy marki „żUK” - tym samym spełnia się marzenie strażaków, a jednocześnie jest on nagrodą za ofiarną służbę w szeregach OSP.

W dniu 20 lipca 1980 roku jednostka OSP obchodziła jubileusz 50-lecia jej założenia. Społeczeństwo wsi ufundowało w dowód uznania sztandar, który w czasie uroczystości przekazał Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie pułk. Tadeusz Kubit.

W trzecim dniu po uroczystości 50-lecia wystąpiło nad Wójtową oberwanie chmury a wezbrana woda zalała plac, na którym obecnie stoimy do kolan niszcząc przy tym nawierzchnię drogi. W czasie trwania tej burzy straż nasza brała udział w ratowaniu trzody chlewnej i mienia w chlewniach SKR-u, gdzie obecnie znajduje się Kółko Rolnicze.

Kiedy po obchodach jubileuszu jednostka nasz otrzymała 80tys. zł, które społeczeństwo ofiarowało w czasie tej uroczystości zrodziła się myśl, aby zacząć budować nową w miarę funkcjonalną remizę. Powstał społeczny Komitet Budowy Remizy pod przewodnictwem Franciszka Czeluśniaka.

W roku 1981 odchodzi z funkcji Prezesa długoletni działacz strażacki Jan żydek na jego miejsce zostaje powołany Mieczysław Dranka. Strażacy załatwiają formalności związane z budową, są kłopoty z lokalizacją budynku. Jednak wszystko udaje się załatwić i w dniu 17 maja 1986 roku rozpoczęto wykopy pod obecną remizę. Koszty budowy były pokrywane przez Urząd Gminy oraz PZU. Jednak należy podkreślić, że prace niefachowe wykonali strażacy oraz mieszkańcy Wójtowej. Pierwsze wesele w niewykończonej jeszcze sali odbyło się 6 lipca 1991 roku, a państwem młodym byli- Małgorzata Świerzowska i Adam Przybyłowicz.

W dniu 14 czerwca 1993 roku zmarł długoletni naczelnik tutejszej jednostki Franciszek Czeluśniak, na jego miejsce został wybrany Waldemar Kordyl . Ze względu na brak środków, budowanie remizy przedłużało się, aż nadszedł czas, kiedy to 10 lipca 1994 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie remizy, którego dokonał ks. Kazimierz Rzońca.

Ze względu na brak wody do celów gaśniczych we wsi spowodowany melioracją druhowie już od dawna myśleli o samochodzie pożarniczym z wodą. Po wielu rozmowach w kwietniu 1995 roku ze środków Urzędu Gminy został zakupiony używany samochód „ZIŁ”, który po przygotowaniu w remizie przez strażaków został oddany do karosażu do Osin k.Częstochowy. Koszty karosażu w wysokości 23 176zł 20gr pokryte zostały przez Urząd Gminy w Lipinkach i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Po drobnych uzupełnieniach samochód w dniu 18-go marca 1996 roku został włączony na podział bojowy.

W kwietniu z inicjatywy zarządu i przy pomocy ówczesnego proboszcza powstał pomysł wystarania się następnego samochodu do skarosowania. Starania się powiodły i 8 kwietnia 1997 roku strażacy udali się po odbiór samochodu „STAR” do jednostki wojskowej w Zgorzelcu, który otrzymali nieodpłatnie. Przywieziony samochód strażacy całkowicie skarosowali sami w remizie wkładając w to wiele pracy. Częściowe pokrycie materiału sfinansował Urząd Gminy. Po włączeniu samochodu „STAR” na podział bojowy, samochód „żUK” został przekazany do OSP w Bednarce.

W 1997 roku na posiedzeniu Zarządu powstała myśl, aby dla uczczenia patrona strażaków i oddania czci zmarłym druhom ufundować pomnik z figurą św. Floriana. Pomysł został przyjęty, pomnik stanął a jego uroczyste poświęcenie odbyło się 27-go czerwca 1999 roku. W tym też dniu odbyło się poświęcenie samochodu, którego dokonał ks. proboszcz Kazimierz Rzońca.

Ważnym wydarzeniem dla naszej jednostki OSP okazał się dzień 30 listopada 2004 roku, decyzją Komendanta Głównego jednostka nasz została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W budynku są obecnie garaże, siłownia, biblioteka oraz klub dla młodzieży.

Copyright © 2008-2014 www.osp.wojtowa.pl
Realizacja: Artnex.pl  Powered by: QNP.CMS